Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 اساسگزاری فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا

ایجاد فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا
روز یکشنبه مورخ 15 جنوری 2012 عده از ورزشکاران،مسئولان کلب های ورزشی  ودست اندر کاران ورزش طی گردهمایی در شهر کسل کشور آلمان، فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا را اساس گذاشتند.
در این گردهمایی سخنرانان، ضرورت ایجاد یک نهاد جدید ورزشی را بخاطر انسجام وهماهنگی بیشتر وخوبتر  فعالیتهای ورزشی افغانان در اروپا ، برگزاری جشنواره ها ومسابقات ورزشی بین الافغانی ، تشویق وترغیب ورزشکاران جوان افغان وکشف ومعرفی چهره های برازنده وممتاز عرصه های مختلف ورزشی وبالاخره تآمین ارتباط ورزشکاران افغان مقیم اروپا با کمیته ملی المپیک  ، فدراسیون ها وسایر نهادهای ورزشی افغانستان ، مطرح نموده وجوانب مختلف این نیاز را مورد بحث وارزیابی قرار دادند.
در گردهمایی اشتراک کنندگان بادرنظرداشت تجارب تلخ ودرد ناک گذشته ،تآکید کردند که  ایجاد یک نهاد ورزشی که بتواند به اهداف متذکره دست یابد، مستلزم یک تیم کاری متحد،یکپارچه، کارآ وفعال بوده که باتفاهم واتفاق نظروعمل امور فدراسیون را رهبری ومدیریت کرده وبحیث یک محور در ایجاد اتحاد واتفاق بین ورزشکاران عمل نمایند. زمینه فعالیت وهمکاری مشترک باسایر نهادهای ورزشی افغانها در اروپا را فراهم ساخته به روحیه بی اتفاقی واختلافات سلیقوی موجود در عرصه کار ورزشی افغانها در اروپا، دوشادوش سایر اتحادیه ها وانجمن های ورزشی نقطه پایان بگذارند.
بعدآ در فضای کاملآ آزاد ودموکراتیک، رئیس واعضای هیآت مدیره فدراسیون باترکیب ذیل  انتخاب گردیدند:
1-محترم نوراحمد سخیزاده (سابق عضوتیم ملی بوکس وفعلآ نماینده رسمی فدراسیون بوکس افغانستان در اروپا) بحیث رئیس.
2-محترم امیر سلطانی (استاد تکواندو دارنده (دان4) مسئول دوکلپ تکواندو در شهر اگوستین ویک کلب در تُرویسدورف  آلمان) بحیث معاون.
3--محترم نورالله نوری (سابقدار عرصه کارباجوانان واطفال کشوروعضوانجمن ورزشی شهر کسل آلمان) بحیث سکرتر مسئول.
4- محترم محسن وفا براتی (استاد تکواندو دارنده (دان6) رئیس کلب تکواندوی هندوکش) بحیث مسئول ورزشهای رزمی.
5 -محترم الحاج  زلمی خیرخواه (سابق عضو تیم ملی هندبال افغانستان،رئیس کلپ ورزشی افغان – هامبورگ) بحیث مسئول مالی.
6-محترم حسین آقا جوادی (ژورنالیست - اساس گزارومسئول تیم فوتبال جوانان هامبورگ) بحیث مسئول نشرات.
7-محترم داووداکمل احمدی (ورزشکار سابقه داررشته باسکتبال افغانستان وعضوکلوب سپورتی اردو) بحیث مسئول کنترول ونظارت. 
 
  هیآت مدیره موظف گردید که هرچه زودتر گردهمایی وسیع ورزشکاران را برگزار نمایند.طرح اساسنامه وسایر اسناد راهبردی فدراسیون را جهت تصویب تهیه و آماده ساخته وامور ثبت وراجستر فدراسیون را از طریق ارگانهای مربوط انجام دهند.
نشست با دعائیه خیر توسط محترم الحاج زلمی خیرخواه ، بخاطر پیشبرد موفقانه کار فدراسیون، حوالی ساعت 6شام خاتمه یافت.
   
     

بنام خداوند جان وخرد
پیام فدراسیون ورزشی افغانان
در اروپا
هموطنان عزیز،ورزشکاران وورزشدوستان گرانقدر افغان !
فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا بمثابه یک نهاد مستقل ورزشی بخاطر انسجام وهمآهنگی بهتر فعالیت های ورزشی افغانان در اروپا ، بنیاد گذاشته شده است. این فدراسیون وظیفه خود میداند که جوانان ورزشکار افغان را در عرصه های مختلف ورزشی ترغیب وتشویق نموده وچهره های ممتاز ورزشی را کشف وبه جامعه ورزشی افغانستان معرفی نماید. برگزاری وسازماندهی جشنواره ها ومسابقات ورزشی بین الافغانی دراروپا یکی از عرصه های مهم فعالیت این فدراسیون را تشکیل میدهد.
ما معتقد هستیم که با سهمگیری فعال ورزشکاران افغان وایجاد روحیه اتفاق وبرادری میان آنان ،رفع سوتفاهمات واختلافات سلیقوی ، میتوانیم به رشد ورزش وفعالیتهای ورزشی افغانان در اروپا ممد ومددگار واقع  شده ،وظیفه ورسالت میهنی خودرا به وجه احسن بسررسانیم. مابخاطررسیدن به این آمال وآرزوی انسانی ،صمیمانه وصادقانه اعلام میداریم که حاضر هستیم با تمام اتحادیه ها،کمیته ها وانجمن های ورزشی دراروپا همکاری نموده وبراساس تفاهم وهمکاری مشترک واحترام متقابل ارتباط کاملآ دوستانه برقرارنمائیم.
به صراحت اذعان میگردد که این فدراسیون متعلق به هیچ ارگان،شخص،وگروه سیاسی وقومی معین نبوده، تمام فعالیت آن فارغ ازتعصبات قومی،مذهبی،زبانی وسیاسی به امور ورزش متمرکز میباشد.دروازه های این اتحادیه به روی همه هموطنان باز است هیچ شرط وقیودبرای سهمگیری هموطنان ما در امور فدراسیون ازعضویت عادی تا سطح رهبری ،وجود ندارد.
ما تلاش مینمائیم که بخاطر تآمین وتحکیم روابط ورزشکاران افغان دراروپا و ورزشکاران داخل کشور ،با کمیته ملی المپیک ،فدراسیون های ملی ورزشی وتمام نهادهای ورزشی کشورروابط نیک وفعال را بادرنظرداشت اصل همکاری واحترام متقابل ،برقرارنموده ودررشدورزش ونهادینه شدن آن درسراسر کشورعزیزمان افغانستان سهم فعال داشته باشیم.
ازبارگاه ایزدلایزال استدعا واطمینان داریم که درراه رسیدن به این اهداف نیک وانسانی،مارایاری وکمک مینماید.
                                                                                                                   عرض حرمت 
                                                                                                       هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان
                                                                                                                      دراروپا   
   

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.