Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

 

یک چهره جوان وبرازنده دیگر افغان

در عرصه بوکس حرفوی اروپا

علی سید مشت زن جوان افغان مقیم کشور اطریش است . علی مدت یکسال است که در دنیای بُکس حرفوی قدم گذاشته ودر وزن 66 کیلو گرام بُکس میکند.

علی سید قبلن بشکل آماتور بیشتر از 90 مسابقه اجرا نموده و 5 بار درسکوی قهرمانی کشور اطریش ایستاده است. او مسابقات زیاد در سطح اروپا انجام داده ویکمرتبه مقام سوم اروپا را دروزن خود بدست آورده است. کسب 5 مرتبه عنوان قهرمان اطریش ومقام سوم اروپا افتخار بزرگی است برای آقای سید ، خانواده محترم ایشان وهمه ورزشکاران وورزشدوستان افغان. علی به ورزش بکس با عشق وعلاقه پرداخته وادامه میدهد. او آرزو دارد که با تمرینات منظم وزحمت کشی در سال 2013 بخاطر کسب کمر بند قهرمانی (WBC) مبارزه نماید.

علی سید درسال 1992 در شهر کابل متولد گردیده وتعلیمات ابتدائیه را در کابل به سر رسانیده است . مدت 11سال میشود که در شهر (کلاگین فورت ) کشور اطریش زندگی میکندومصروف اکمال تحصیلات خود دررشته روانشناسی میباشد. روزدوبار بطور منظم تمرینات خودرا انجام داده وبه مسابقات بعدی خود آمادگی میگیرد.

چهارمین مسابقه حرفوی این مُشت زن قهرمان ما بتاریخ 27 ماه اکتوبر 2012 در شهر "کلاگین فورت " کشور اطریش برگزار میگردد.

هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، از تلاش وپشت کار این ورزشکار قهرمان وجوان افغان حمایت وپشتیبانی همه جانبه نموده ، موفقیت وپیروزیهای بزرگ او را بخاطر رسیدن به آرزوهایش وکامیابی اورا درمسابقه که پیشرو دارد، ازبارگاه ایزد لایزال تمنا دارد.

علی سید بوکسر جوان وبااستعداد آینده درخشان پیشرودارد

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.