Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

مسابقات دوستانه تکواندو در سنکت اوگوستین

موفقانه برگزار گردید

روزیکشنبه مورخ 09.دسامبر.2012 مسابقات دوستانه تکواندو میان تیم های تکواندوی "هندوکش " ، " پامیر" Troisdorf / Wuppertalو SanktAugustin -SSG

 تحت رهبری ونظارت استاد محسن وفا براتی مسئول ورزشهای رزمی فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا ومسئول باشگاه تکواندو "هندوکش" ، استاد امیر سلطانی   مسئول باشگاهایتکواندوی شهر سنکت اوگوستین وترویسدورف ومعاون فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا و  

مسئول تیم تکواندوی وپرتال ، در شهرسنکت اوگوستین کشور آلمان برگزارگردید.   meister Yung

 درنتیجه این مسابقات دوستانه بین تیمهای متذکره ، تیم مربوط استاد امیر سلطانی بابدست آوردن 16 مدال طلا ،12 مدال نقره و8برونز اول ، تیم مربوط استاد محسن وفا براتی  با اخذ 6 مدال طلا ،2نقره و2برونز درمقام دوم وتیم استاد یونگ از وپرتال با بدست آوردن یک مدال طلا ویک نقره سوم شدند.

این مسابقات که ازساعت 12 بجه چاشت آغاز گردیده بود در فضای شور وشعف ورزشی حوالی ساعت 17 شام خاتمه یافت.

هیآت مدیره افدراسیون ورزشی افغانان در اروپا به خاطر برگزاری موفقانه این مسابقات ، از استاد محترم محسن وفا براتی، استاد محترم امیر سلطانی واستاد محترم یونگ تشکر وسپاسگزاری نموده وموفقیت های مزید شانرا درراه تربیه ورزشی جوانان ورشد فعالیتهای ورزشی درمیان آنان آرزو مینمایند.

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.