Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

حسین آقا جوادی

نعیم ابراهیم زاده ورزشکار نامدار پرورش اندام افغانستان

ورزشکاران وورزشدوستان گرانقدر همو.طن !

به سلسله معرفی چهره های ممتاز وبرازنده ورزش افغانستان ، اینبار یکی از چهرهای نامدار وسابقدار ورزش پرورش اندام کشور را به معرفی میگیریم. ورزشکارِ که از نخستین شخصیت های ایجادگر تیم ملی پرورش اندام کشور بوده وزحمات زیادی در رشد وتقویت این ورزش ، در کشور انجام داده اند.

نعیم ابراهیم زاده درسال 1344 خورشیدی در شهر زیبای کابل دیده به جهان کُشود. بعد از سپری نمودن دوره ابتدائیه شامل لیسه عمر شهید گردیده ودر سال 1363 مؤفقانه از آن لیسه سند فراغت بدست آوردند. نعیم از کودکی شوق وعلاقه زیاد به ورزش داشته واز سال 1358 خورشیدی، در آغاز برای یک دوره یکساله به وزنبرداری پرداخته وبعدآ به ورزش پرورش اندام روی آورده است . ابراهیم زاده درسالهای بین 1361 تا 1371 استعداد وتوانمندی خودرا درعرصه پرورش اندام به نمایش گزاشته وبااشتراگ در مسابقات مختلف در داخل کشورافتخارات قابل ملاحظۀ بدست آورده است. چنانچه در سال 1361 و1362 پیهم مقام دومی وزن خودرا بدست آورده واز سال 1361 تا سال 1367 همه ساله درسکوی قهرمانی وزن 85 کیلوی قد متوسط قرار گرفته ومدالهای طلای این مسابقات را ازآن خود ساخته است. ابراهیم زاده از مسابقات ملی وخارجی در مجموع 15 مدال طلا ، نقره وبرونز بدست آورده وبه خاطر خدمات شایسته در عرصه ورزش پرورش اندام با تقدیر نامه ها وتحسین نامه ها ی ارگانهای ورزشی کشور مورد تمجید وتقدیر قرار گرفته اند.

محترم ابراهیم زاده ازجملۀ اولین ورزشکاران پرورش اندام میباشد، که درترکیب نخستین تیم ملی پرورش اندام افغانستان انتخاب گردیده ودرسال 1989 میلادی بنا بردعوت ارگانهای ورزشی شهر شیکاگوی ایالات متحده امریکا برای اجرای مسابقات عازم آنکشور شدند که متآسفانه براساس مشکلات تخنیکی وعدم برنامه ریزی دقیق در تنظیم پرواز، از ماسکو دوباره بازگشتند ومسافرت انجام نشد. آقای ابراهیم زاده بنابر عشق واحساس عالی ورزش دوستی شان وبخاطر تقویت ورزش پرورش اندام وبخصوص تربیه جوانان علاقمند این رشته ،یک باشگاه مجهز ومدرن پرورش اندام را در شهر نو کابل ایجاد کرد که در آن صدها جوان امکان تمرینات منظم ورزشی رادر اوقات معینه یافته وتحت نظر ابراهیم زاده به تمرینات میپرداختند. این یک کار واقعآ ورزشدوستانه ووطنپرستانه بود که آقای ابراهیم زاده درراه شگوفایی ورزش پرورش اندام افغانستان انجام دادند.

محمدنعیم ابراهیم زاده در سال 1990 میلادی در مسابقات انتخابی آقای تاشکنت در پایتخت کشور ازبکستان بطور افتخاری شرکت ورزیده وبااجرای یک نمایش بسیار زیبا توجه وعلاققمندی تماشاچیان را بخود جلب نمودند.

در سال 1991 در مسابقات دوستانه دوشنبه پایتخت تاجکستان به همراهی تیم 16 نفری افغانستان شرکت ورزیده وافتخارات بسیار چشمگیر را برای کشور کمایی نمودند. دراین مسابقات ورزشکاران افغان در وزنهای میان 60 تا 90 کیلو گرام 14 مقام وکپ قهرمانی مسابقات را بدست آوردند.

همچنان در ماه جولای 1991 در ترکیب تیم ملی پرورش اندام افغانستان در مسابقات ترکمنستان شرکت نموده اند.دراین مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان درووزنهای 65-75و85 کیلو گرام همه مقام های اول-دوم وسوم این وزنهارا ازآن خود ساخت که در تاریخ مسابقات پرورش اندام افغانستان یک رویداد بینظیر است.

محترم نعیم ابراهیم زاده که یک عمرورزش کرده وبه نحو از انحا درخدمت ورزش افغنستان بوده است ، از فعالیتها ودست آوردهای ورزشی عرصه پرورش اندام افغانستان به افتخار ونیکی یاد نموده وتحولات موجود کنونی دراین عرصه ورزشی در افغانستان را ارزشمند وقابل توجه میدانند. ضمنآ ابراهیم زاده یاد آوری مینماید که سابق ورزشکاران عرصه پرورش اندام افغنستان از تابلیت ها وپودر های عضله ساز قطعآ استفاده نمیکردند ودر بدن سازی متکی به تمرینات منظم ودوامدار وغذای طبعیی بودند وبا همین شیوه سالها قهرمانی شانرا نگهداشته واندام شان هم از یک زیبایی بسیار خارق العاده و طبعیی برخوردار بود.

آقای ابراهیم زاده در سال 1992 از کشور مهاجرت نموده واز سال 1995 همراه با خانواده ایشان در کشور آلمان زندگی مینماید. در خارج کشور ودر غربت هم ابراهیم زاده منحیث یک ورزشکار سابقدار ومنحیث یک انسان دلسوز در اقدامات ورزشی فعالانه سهم گرفته وبحیث مسئول کمیسیون پرورش اندام اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان در برنامه های ورزشی اتحادیه آلمان وفدراسیون ورزشی افغانان در اروپا شرکت ورزیده واز آنان همه جانبه حمایت وپشتیبانی نموده ومینمایند.

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.